Beleid en Kwaliteit

Beleid & kwaliteit

Kwaliteit van onze dienstverlening

Woonlinie vindt het belangrijk dat haar huurders en woningzoekenden tevreden zijn. Tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening, de woning en de woonomgeving. Met ondersteuning van een extern onderzoeksbureau onderzoeken wij jaarlijks de tevredenheid van onze huurders. Wij zetten ons in om een klantgerichte organisatie te zijn en zien kwaliteit als een continu verbeterproces waarin dienstverlening aan onze klant centraal staat. 

Visitatie

Voor de derde keer heeft Woonlinie zich laten visiteren. Deze keer over de periode 2012-2016. Dit is gedaan door een onafhankelijke commissie van het bureau Raeflex. Voor ons is de visitatie een moment om stil te staan bij de ontwikkelingen in de afgelopen periode en vooral om te leren en te toetsen of we de juiste dingen doen. De visitatiecommissie beoordeelt de organisatie aan de hand van vier prestatievelden:

  1. Presteren naar opgaven en ambities
  2. Presteren volgens belanghebbenden
  3. Presteren naar vermogen
  4. Governance 

De commissie beschrijft ons als ‘doeners met een plan’, een omschrijving waar Woonlinie zich goed in kan vinden. Het rapport geeft aan wat we goed doen, maar geeft zeker ook de nodige tips wat nog beter kan. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Het visitatierapport over de periode 2012-2016 vindt u hier. Wilt u alleen onze scoren zien op de prestatievelden? Klik dan hier.  

Meerjarenperspectief

In 2013 startten we met het nieuwe Meerjarenperspectief ‘Bij mensen betrokken’. Heel vertrouwd blijft Woonlinie gewoon Woonlinie. Mensen blijven onze inspiratie- en bestaansbron! Onze ambities liggen besloten in drie scherpe focusvelden. Goed Wonen staat op de eerste plaats. Om Goed Wonen waar te maken, kunnen we echter niet zonder Verantwoord Investeren en Slim Organiseren. Hoe blijven we een financieel gezonde organisatie en met welke nieuwe organisatievormen maken we onze rol als verbindingsmakelaar waar?
Dit Meerjarenperspectief kwam tot stand in politiek turbulente tijden. Een ingrijpend Woonakkoord en drastische voorgenomen herzieningen in de Woningwet vormen samen met een voortdurende financiële en economische crisis een nieuwe realiteit in wonen. Woonlinie blijft haar stem verheffen in deze veranderingen. De woonopgaven zijn helder en daar zetten we onze koers op in. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat ons investeringsvermogen, taakveld en de manier van (aan)sturen en verantwoorden, veranderen. Worden de lijnen verplaatst, dan spelen we daar, flexibel als we zijn, gewoon op in. Meer dan ooit hebben we onze partners daarvoor nodig, om de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena voor iedereen een aantrekkelijk woongebied te houden. Want alleen samen kunnen we ons voorbereiden op de veranderingen van deze tijd. 

Lees hier het Meerjarenperspectief 2013 – 2016.

ANBI-status

Woonlinie is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het hebben van deze ANBI-status sluit aan bij onze missie, visie & opgaven. 
Met ingang van 1 januari 2014 kennen ANBI's de verplichting de volgende gegevens op de website te plaatsen:

Naam van de instelling

Woonlinie

RSIN/fiscaal nummer

806437030

Contactgevens

Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze pagina met contactgegevens.

Doelstelling & beleidsplan

Lees onze Missie & Visie en ons Meerjarenperspectief.

Beloningsbeleid, verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Lees hier onze jaarverslagen.