Klachtencommissie

In de volgende gevallen kunt u de Klachtencommissie benaderen met uw klacht:

  • u heeft een klacht over De Corporatie
  • uw klacht gaat over uw woning of woonomgeving en de Huurcommissie behandelt deze klacht niet

Voorwaarde voor behandeling door de Klachtencommissie is dat u eerst schriftelijk uw klacht heeft ingediend bij de manager Wonen van De Corporatie. Komt u er met de manager Wonen ook niet uit, dan kunt u de onafhankelijke Klachtencommissie inschakelen. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De commissie is bevoegd om advies te geven over geschillen die betrekking hebben op het handelen of nalaten van De Corporatie, een van haar medewerkers of een door De Corporatie ingeschakelde derde.

In de procedure klachtenbehandeling leest u of u de klachtenprocedure juist volgt.
Het indienen van een klacht is kosteloos. U kunt zich tijdens de behandeling van de klacht door derden laten ondersteunen.
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie via een brief, t.a.v. de ambtelijk secretaris. U kunt ook het digitale klachtenformulier gebruiken.

Informatie

Na het indienen van uw klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging, het klachtenreglement en de procedure voor klachtenbehandeling. Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht bericht de klachtencommissie u of de klacht in behandeling wordt genomen. Van beide partijen wordt de benodigde informatie en correspondentie opgevraagd om een goed beeld van uw klacht te krijgen.

Hoorzitting

Op basis van de informatie beoordeelt de voorzitter van de klachtencommissie of de klacht leidt tot een hoorzitting. Als dat het geval is, wordt u schriftelijk uitgenodigd voor een hoorzitting. Aanwezig daarbij zijn de leden van de klachtencommissie, u als klager (al dan niet bijgestaan door een derde) en De Corporatie. Een hoorzitting vindt in principe vanaf 17.00 uur plaats op het hoofdkantoor van De Corporatie in Grou. De gegevens die partijen hebben gezonden aan de klachtencommissie worden aan beide partijen verstrekt, zodat de aanwezigen bij de hoorzitting over dezelfde informatie beschikken.

Vervolg

Tijdens de hoorzitting worden afspraken gemaakt over het vervolg van de klachtenbehandeling.
De klachtencommissie stelt daarna een advies op en legt dat voor aan het Bestuur van De Corporatie. U ontvangt hiervan een kopie. Het Bestuur neemt zo snel mogelijk haar besluit en deelt dit aan beide partijen mee. Het Bestuur mag afwijken van het advies van de klachtencommissie. Als dit gebeurt zal het Bestuur dit, onderbouwd met de redenen, aan de partijen meedelen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden